امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 5 اسفند 1387 انجمن شهرستان منوجان


انجمن هاي شهرستان منوجان
رديف
نام انجمن
رئيس انجمن
تعداد اعضاي
انجمن
تعداد جلسات
انجمن
تعداد كل مصوبات
مصوبات اجرا شده
مصوبات در حال اجرا
1
منوجان
جهانگير تشكري (فرماندار)
9
4
26
17
9
2
نودژ
جمشيد سراجي (بخشدار)
8
4
19
11
8
جمع كل
17
8
45
82
17

كميته نهضت مطالعه مفيد شهرستان منوجان
رديف
نام كميته
تعداد جلسات
تعداد كل مصوبات
1
منوجان
3
21
 
 نشاني: