امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 9 دي 1387 کتابخانه امام حسین (ع) لاله زار
1-      نام استان : کرمان
2-      نام شهرستان: بردسیر 
3-      کد شناسایی کتابخانه : 170302
4-      سال تأسیس: 1376
5-      درجه کتابخانه : 7
6-      وضعیت مالکیت : ملکی *    واگذاری(موقت - دائم -)    حق انتفاع - وقفی - استیجاری   -
7-      نحوه اداره:   نهادی *        مشارکتی -     مستقل-
8-      مساحت کل :   985
9-      زیربنا:    240 
10-   تعداد طبقات :     1
11-   سیستم امانت دهی :قفسه باز  -   قفسه بسته *
12-   بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -
    بخش مخطوطات  -     بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری -سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
11-تعداد عضو فعال : 923 
12-تعداد نسخه کتاب: 10117 
13-تعداد عنوان کتاب : 8448
14-تعداد عنوان نشریات :   51
17-   تعداد نیروی کتابدار:   1
18-   ساعات فعالیت کتابخانه: 8 الی 12 صبح / 30/14 الی 30/17 بعدازظهر
19-   کد پستی ده رقمی:   7845164538
20-   پست الکترونیکی : -
21-   تلفن(با ذکر کد) :   03425260749
22-   نمابر(با ذکر کد):   03425260749
23-   آدرس : بردسیر – خ امام خمینی (ره) – حد فاصل خیابان آیت اله خامنه ای     

نشاني: