امام و رهبری


 گزارش
دوشنبه 9 دي 1387 کتابخانه امام حسن عسکری (ع)
1-      نام استان : کرمان
2-      نام شهرستان: بردسیر 
3-      کد شناسایی کتابخانه : 170303
4-      سال تأسیس: 1377
5-      درجه کتابخانه : 5
6-      وضعیت مالکیت : ملکی *    واگذاری(موقت - دائم -)    حق انتفاع - وقفی - استیجاری   -
7-      نحوه اداره:   نهادی *        مشارکتی -    مستقل-
8-      مساحت کل :   1200
9-      زیربنا:    666 
10-   تعداد طبقات :     1
11-   سیستم امانت دهی :قفسه باز  -   قفسه بسته *
12-   بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -
        بخش مخطوطات  - بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری - سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال : 1378 
14-تعداد نسخه کتاب : 10277 
15-تعداد عنوان کتاب : 8518
16-تعداد عنوان نشریات :   50
17-   تعداد نیروی کتابدار:   3
18-ساعات فعالیت کتابخانه:     7 صبح الی 19 بعداز ظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7843116118
20-پست الکترونیکی : -
21-تلفن(با ذکر کد) :   03425280461
22-نمابر(با ذکر کد) :   03425280461
23-آدرس : بردسیر– بلوار امام خمینی (ره) خیابان مهر نگار

نشاني: