امام و رهبری


 گزارش
شنبه 10 اسفند 1387 کتابخانه عمومی مالک اشتر بلوک
1- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: عنبرآباد    
3-کد شناسایی کتابخانه :    170509
4-سال تأسیس: 1377
5-درجه کتابخانه :   روستایی   
6- وضعیت مالکیت : ملکی *     واگذاری(موقت - دائم - )    حق انتفاع -     وقفی -    استیجاری -  
7- نحوه اداره:   نهادی * مشارکتی -        مستقل-
8-مساحت کل :   2310
9-زیربنا:      640 
10-تعداد طبقات :     1
11-سیستم امانت دهی : قفسه باز  *قفسه بسته -
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -   
            بخش مخطوطات   -       بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری -   سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال  :   808
14-تعداد نسخه کتاب :   4542
15-تعداد عنوان کتاب :  4079 
16-تعداد عنوان نشریات :    98
17- تعداد نیروی کتابدار: 3
18- ساعات فعالیت کتابخانه:   8 الی 12 صبح / 30/14 الی 30/17 بعدازظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7876913479
20- پست الکترونیکی :   -
21-تلفن(با ذکر کد) :   03493280652
22- نمابر(با ذکر کد):   -
23-آدرس : بخش اسماعیلی بلوک –بلوک- خ اصلی – جنب مسجد علی ابن ابیطالب (ع)
 

نشاني: