امام و رهبری


 گزارش
شنبه 10 اسفند 1387 کتابخانه عمومی حضرت ابوالفضل (ع) مردهک
1- نام استان : کرمان
2- نام شهرستان: عنبرآباد    
3-کد شناسایی کتابخانه :    170507
4-سال تأسیس: 1375
5-درجه کتابخانه :   6   
6- وضعیت مالکیت : ملکی *     واگذاری(موقت - دائم - )    حق انتفاع -     وقفی -    استیجاری -  
7- نحوه اداره:   نهادی * مشارکتی -        مستقل-
8-مساحت کل :   962
9-زیربنا:      557 
10-تعداد طبقات :     1
11-سیستم امانت دهی : قفسه باز  -      قفسه بسته *
12- بخش های کتابخانه : بخش مرجع *   بخش نشریات *   بخش کودکان و نوجوانان *   بخش نابینایان -   
                 بخش مخطوطات  -   بخش خدمات اینترنت *    بخش دیداری – شنیداری -    سایر: دفاع مقدس– کرمانشناسی
13-تعداد عضو فعال  :   547
14-تعداد نسخه کتاب :   5964
15-تعداد عنوان کتاب :    4960 
16-تعداد عنوان نشریات :   150
17- تعداد نیروی کتابدار: 2
18- ساعات فعالیت کتابخانه:    8 الی 12 صبح / 30/14 الی 30/17 بعدازظهر
19-کد پستی ده رقمی:   7876134661
20- پست الکترونیکی :   -
21-تلفن(با ذکر کد) :   03494740279
22- نمابر(با ذکر کد):  -     
23-آدرس : عنبرآباد –مردهک – خ پرسی گاز –   جنب دفتر پست

نشاني: