دیدار و بازدید: بازدید جناب آقای وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی از کتابخانه عمومی شهید مطهری جناب آقای وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی با کتابداران کتابخانه عمومی شهید مطهری دیدار و از کتابخانه بازدید کرد.. جناب آقای وفائی، مدیرکل کتابخانه های عمومی با کتابداران کتابخانه عمومی شهید مطهری دیدار و از کتابخانه بازدید کرد.. وفائی در این بازدید در خصوص رفع نیاز های تعمیراتی و تجهیزاتی کتابخانه قول مساعد داد.
بيشتر
 [PageVisit]