شهرستان سیرجان: دیدار رئیس اداره کتابخانه های عمومی سیرجان با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان جلسه جناب آقای وفائی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان و رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان پیرامون بررسی مسائل کتابخانه ها وبرنامه ریزی برای توسعه،تعمیرات و بازسازی کتابخانه های شهرستان سیرجان
جلسه جناب آقای وفائی مدیر کل کتابخانه های عمومی استان و رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان پیرامون بررسی مسائل کتابخانه ها وبرنامه ریزی برای توسعه،تعمیرات و بازسازی کتابخانه های شهرستان سیرجان برگزار شد.
  •  در این جلسه حافظی ، رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان، گزارشی از وضعیت کتابخانه های عمومی شهرستان سیرجان ارائه داد و برنامه های آتی شهرستان را به شرح ذیل عنوان کرد.

      برنامه های آتی در شهرستان:  

  • پیگیری ساخت کتابخانه مرکزی
  • توسعه فضاهای مطالعاتی
  • بروزرسانی خدمات فنی
  • انجام تعمیرات ساختمانی در کتابخانه های عمومی

 وفایی، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان نیز  از  پیگیری در خصوص ساخت کتابخانه مرکزی شهرستان و دیدار با کتابداران شهرستان در آینده نزدیک خبر داد.

بيشتر
 [PageVisit]