گزارش تصویری: بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان

1

_B1A9159.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
2

_B1A9144.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
3

_B1A9122.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
4

_B1A9113.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
5


مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
6
_B1A9011.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
7
_B1A9005.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
8
_B1A8975.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
9
_B1A8968.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
10
_B1A8959.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
11
_B1A8937.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
12
_B1A8920.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
13
_B1A8916.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
14

_B1A8887.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
15

_B1A8854.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
16
_B1A8751.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
17
_B1A8740.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
18
_B1A8679.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
19
_B1A8668.JPG
سید باقر میرعبدالهی، مدیرکل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور
20
_B1A8650.JPG
سید باقر میرعبدالهی، مدیرکل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور
21
_B1A8642.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
22
_B1A8615.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
23
_B1A8589.JPG
محمدصادق بصیری، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان
24

_B1A8559.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
25
_B1A8511.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
26
_B1A8485.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
27
_B1A8376.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
28
_B1A8327.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
29
_B1A8299.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
30

_B1A8294.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
31
_B1A8291.JPG
یادبود همکار مرحوم؛ مهناز رنجبر، کتابدار کتابخانه عمومی شهید صدر بردسیر
32
_B1A8286.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
33

_B1A9144.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
34
_B1A9011.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
35

_B1A9005.JPG
مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان کرمان
بيشتر
 [PageVisit]