با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی انجام شد؛ اجرای 87 فعالیت فرهنگی در دو کتابخانه ی عمومی شهرستان کوهبنان در دی ماه 98 با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی فعالیت های فرهنگی- اجتماعی کتابخانه های عمومی شهرستان کوهبنان در ماه دی گذشته برگزار شد.
به گزارش اداره  کتابخانه های عمومی کوهبنان، با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی فعالیت های فرهنگی متنوعی، دی ماه 98در کتابخانه های عمومی شهرستان  87برنامه فرهنگی برگزار شد.
به گفته خلیل الله باقی زاده:7نشست نمایشنامه خوانی،1نشست کتاب خوان در مدرسه ،3مسابقه کتابخانه ای،2رونمایی کتاب،10جلسه مطالعاتی،41برنامه دربخش کودک،7نمایشگاه کتاب ازکتاب های کتابخانه،14برنامه مناسبتی،1برنامه مشاوره و1برنامه مناسبتی سطح شهرستان ازجمله برنامه های اجراشده در کتابخانه های شهرستان دردی ماه گذشته بوده است.
گفتنی است شهرستان کوهبنان دارای 2کتابخانه  عمومی نهادی بامجموع 3513 عضو فعال میباشد.

بيشتر
 [PageVisit]